Aweso

เป้าหมายของ Aweso คือการทำให้คนตื่นรู้ เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตนเอง และให้รู้จักการจัดการพลังงานในตัวเอง

  • พลังงานด้านร่างกาย
  • พลังงานด้านอารมณ์
  • พลังงานด้านจิตใจ
  • พลังงานด้านจิตวิญญาณ